متن های انگلیسی برای بیو اینستا

در بیو اینستاگرام خود می توانید تا 150 کاراکتر متن ییا ایموجی قراردهید. اگر به دنبال بیوهای جذاب در اینستا هستید با ما در استوری گرام باشید. متن انگلیسی برای بیو اینستا و متن انگلیسی کوتاه انگلیسی اینستا  و بیو اینستا انگلیسی دخترانه را می توانید ببینید.

متن جملات انگلیسی برای اینستا

Making every day magical
هر روز خود را جادویی کنید.

*******

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me

من زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

******

Die having memories don’t die with just dreams

با خاطراتتان بمیرید ، نه با رویاهایتان.

*******

Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

******

Live each day as if itٌs your last

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

*******

بیو انگلیسی - استوری گرام

Take care of your body, it’s the only place you have to live

از بدن خود مراقبت کنید . اینجا تنها جایی است که می توانید در آن زندگی کنید.

*******

Don’t ever be afraid to shine

هرگز از درخشیده شدن نترس.

*******

Going where I feel most alive

جایی می روم که در آن بیشترین احساس سرزندگی را داشته باشم.

*******

than being a second rate version of somebody else

اولین و بهترین ورژن خودت بودن ، قطعاً بهتر از این است که یک ورژن دست دوم از شخص دیگر باشی.

******

Your life does not get better by chance. It gets better by a change

زندگی تو شانسی درست نمی شود ، بلکه با یک تغییر بهبود پیدا می کند.

*******

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

زندگی مشکلی نیست که بخواهید برای آن راه حل پیدا کنید ، بلکه واقعیتی است که باید آن را تجربه کنید.

*******

Your life becomes a masterpiece when you learn to master peace

زندگی ات به یک شاهکار تبدیل می شود ، وقتی که یاد بگیری چگونه آرامش زندگی ات را مدیریت کنی.

*******

It won’t always be easy, but always try to do what’s right

شاید آسان نباشد اما باید همیشه سعی کنید که درست ترین کار را انجام بدهید.

********

Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب

*******

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما است

******

بیو انگلیسی - استوری گرام

Trust what you feel, not what you hear
به چیزی که حس می کنی اعتماد کن، نه چیزی که می شنوی

*******

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

******

I forget everything … You just hold my hands so that we can be the best people in each other’s lives

همه چیزو فراموش می‌کنم… تو فقط دستانم را بگیر تا درست‌ترین آدم‌های زندگی همدیگر شویم

******

Break my heart, sacrifice your head, my love … just put on shoes that don’t have pieces in them

دلمو بشکن فدای سرت عشقم… فقط کفش پات کن که تیکه‌هاش تو پات نره

******

Let’s play … close my eyes and say who am I? Every wrong answer is a kiss of punishment that I will name all the people of the world except you

بیا بازی کنیم…چشمانم را ببند و بگو من کیستم؟ هر جواب اشتباه یک بوسه مجازات که تمامی آدم‌های دنیا را به جز تو نام ببرم

******

Have you ever read in school textbooks that every stream and sea reaches the ocean? My love for you is like this … little by little it gathers and is poured into the ocean of my heart

تا حالا توی کتاب‌های مدرسه خوندی که هر جویبار و دریایی به اقیانوس می‌رسد؟ عشق من هم به تو اینگونه است… کم کم جمع می‌شود و به اقیانوس دلم ریخته می‌شود

******

You shake the spoon and the pot … it makes a bad sound that makes my heart pound … when you look at me my heart makes the same sound

قاشق و قابلمه را به هم میزنی … صدای بدی می‌دهد که دلم هوری می‌ریزد… هنگامی که نگاهم میکنی دلم همان صدا را می‌دهد

******

I wish life could be meaningful in one thing … friendship

کاش زندگی را بتوان در یک چیز معنی کرد… رفاقت

******

Do not always try to buy someone or something except comfort

همیشه سعی نکن کسی یا چیزی را بخری مگر آرامش

******

Comrade means the base of crazy games and mischief

رفیق یعنی پایه دیوونه بازی و شیطونی

******

Thank God for everything you gave me … I love you

خدایا شکرت بابت هرچیزی که به من دادی… دوستت دارم

******

I have everything from God … I should not do anything

هرچه دارم از خدا دارم… دگرم هیچ نباید

******

بیو انگلیسی - استوری گرام

How easy it is to breathe with you … as if I am in the greenest part of the world and I breathe life by smelling your perfume

چقدر نفس کشیدن با تو راحت است… انگار در سرسبزترین نقطه جهان قرار دارم و با بوییدن عطر تو زندگی را نفس می‌کشم

******

Always tell yourself I can

همیشه با خودت بگو من می‌توانم

******

I experienced life with your scent, my love

من با داشتن تو بوی خوش عطر زندگی را تجربه کردم عشقم

******

I am a strong girl and a man to make better

دختر قدرتمند و مرد بهتر ساختن هستم

******

Thank God for all the blessings you have given me …

خدایا شکرت بابت این همه نعمتی که به من بخشیدی…

******

I see beauty in everything except the two faces … I do not know ugliness or beauty

زیبایی را در هر چیزی می‌بینم غیر از آدم دو رو… نمی‌دانم زشتی یا زیبا

******

Beautiful life always belongs to you and me … The condition is that you follow and seek the storehouse of God

همیشه زندگی زیبا به من و تو تعلق دارد… شرط این است که دنبال بروی و انبار خدا را بگردی

درباره‌ی storygra

همچنین ببینید

بهترین بیو تنهایی

بهترین بیو تنهایی

منبع بیو اینستاگرام را در استوری گرام خواهی یافت. در این قسمت بیو تنهایی را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.